กลับหน้าหลัก
การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จำนวนรายการ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 138
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 41
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 28
4 36030004 บ้านร่วมมิตร 35
5 36030005 บ้านท่าแตง 36
6 36030006 บ้านเดื่อ 120
7 36030007 บ้านสำโรงโคก 35
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล 8
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง 52
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว 6
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม 70
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 38
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล 29
14 36030015 บ้านโนนคร้อ 2
15 36030016 บ้านใหม่นาดี 49
16 36030018 บ้านนา 13
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง 0
18 36030020 บ้านงิ้ว 23
19 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 20
20 36030022 บ้านห้วยยาง 22
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 18
22 36030024 บ้านดอนละนาม 12
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 61
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี 9
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 13
26 36030028 บ้านส้มป่อย 5
27 36030029 บ้านโนนเชือก 59
28 36030030 บ้านหนองม่วง 33
29 36030031 บ้านห้วยบง 7
30 36030032 บ้านห้วย 16
31 36030033 บ้านหนองโดน 2
32 36030034 บ้านยางเครือ 4
33 36030035 บ้านร้านหญ้า 47
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 45
35 36030037 บ้านโนนฝาย 43
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 73
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก 34
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก 24
39 36030042 บ้านหนองโสน 23
40 36030043 บ้านทามจาน 0
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี 74
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น 46
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ 27
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม 12
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 9
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว 32
48 36030052 จอมแก้ววิทยา 89
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร 73
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 27
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 137
52 36030056 บ้านซับยาง 24
53 36030057 บ้านหนองตะครอง 32
54 36030058 ปากจาบวิทยา 54
55 36030059 บ้านโคกสะอาด 16
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 92
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย 0
58 36030062 บ้านกุดตาลาด 10
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 29
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 24
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ 30
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา 66
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ 112
64 36030068 หินตั้งพิทยากร 23
65 36030069 บ้านห้วยทราย 32
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 115
67 36030072 บ้านตาล 29
68 36030073 วังกะอาม 31
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ 32
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 34
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี 18
72 36030078 หนองกกสามัคคี 50
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 118
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 9
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น 8
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา 105
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 3
78 36030084 หัวสระวิทยา 102
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ 26
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 157
81 36030087 บ้านหนองดง 68
82 36030088 หนองประดู่วิทยา 13
83 36030089 บ้านโคกแสว 36
84 36030090 บ้านละหานค่าย 31
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ 58
86 36030092 บ้านหนองจาน 10
87 36030093 บ้านโคกสะอาด 59
88 36030095 โป่งขุนเพชร 77
89 36030096 บ้านดอนกอก 63
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ 89
91 36030099 บ้านวังกะทะ 37
92 36030100 บ้านหัวสะพาน 64
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด 24
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา 39
95 36030103 บ้านท่าโป่ง 27
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 9
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 0
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 26
99 36030107 บ้านท่าศิลา 7
100 36030108 บ้านหนองตานา 52
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก 70
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 148
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 28
104 36030112 บ้านหัวหนอง 52
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว 11
106 36030114 บ้านหนองโจด 8
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 50
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว 6
109 36030117 บ้านห้วยยางดี 19
110 36030118 บ้านห้วยไฮ 27
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ 5
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี 1
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 5
114 36030122 บ้านน้ำลาด 42
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 66
116 36030124 บ้านวังตาท้าว 44
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง 39
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 24
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 4
120 36030128 หินฝนวิทยาคม 15
121 36030129 บ้านโคกสะอาด 84
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 141
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง 44
124 36030132 วังใหม่พัฒนา 29
125 36030133 บ้านวังตาเทพ 22
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 46
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา 19
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห 20
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ 55
130 36030138 บ้านโนนสำราญ 32
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ 18
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 10
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 16
134 36030142 บ้านสะพานหิน 47
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา 48
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 92
137 36030145 บ้านสะพานยาว 50
138 36030146 บ้านศิลาทอง 36
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 15
140 36030148 บ้านไทรงาม 24
141 36030149 ซับมงคลวิทยา 32
142 36030150 บ้านวังมน 14
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา 16
144 36030152 บ้านโคกไค 48
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก 66
146 36030155 บ้านซับหมี 63
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ 37
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 0
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต 27
150 36030161 บ้านดงลาน 28
151 36030162 บ้านช่องสำราญ 57
152 36030163 บ้านซับไทร 20
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 7
154 36030165 บ้านประดู่งาม 53
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 9
156 36030167 บ้านหนองจะบก 12
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม 21
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 48
159 36030171 บ้านวังคมคาย 27
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 185
161 36030174 บ้านหนองดินดำ 98
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก 22
163 36030176 บ้านหนองขาม 15
164 36030177 บ้านหนองแขม 41
165 36030178 บ้านโกรกกุลา 63
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา 59
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 65
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 73
169 36030182 รังงามวิทยา 29
170 36030183 บ้านหนองตอ 71
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา 27
172 36030185 บ้านโสกคร้อ 83
173 36030186 บ้านหนองผักชี 192
174 36030187 บ้านบะเสียว 92
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 51
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม 213
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข 27
178 36030192 บ้านวังพง 98
179 36030193 บ้านบุฉนวน 2
180 36030194 บ้านโนนสะอาด 11
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา 70
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น 22
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน 29
184 36030199 บ้านซับใหม่ 23
185 36030200 บ้านวังกุง 69
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 0
187 36030202 บ้านท่ากูบ 18
188 36030203 บ้านโป่งเกต 18
189 36030204 บ้านวังขอนสัก 56
190 36030205 บ้านท่าชวน 0