Dashboard

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนที่นำเข้าข้อมูล

จำนวนรายการทั้งหมด

1964


การรับรายงานข้อมูล จำแนกตามหมวดหมู่ ณ วันพุธที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
ที่ หมวดหมู่ จำนวน
1 งานบริหารทั่วไป 508
2 งานบริหารงานบุคคล 246
3 งานบริหารงบประมาณ 271
4 งานวิชาการ 736
5 งานนโยบาย 203

copyright@2022 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3