แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมร่วมบุญ วางศิลาฤกษ์ "เมรุเผาศพ ลดมลพิษ"

/
2

กิจกรรมร่วมงานบุญกฐิน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมร่วมบุญ วางศิลาฤกษ์ "เมรุเผาศพ ลดมลพิษ"


          

กิจกรรมร่วมงานบุญกฐิน