แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้นกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.ต้อนรับ ผอ.สมพร ถาวรกาย

2.ทำบุญที่วัดราษีบ้านกุดน้ำใส

3.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

4.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

5.ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้นกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.ต้อนรับ ผอ.สมพร ถาวรกาย

2.ทำบุญที่วัดราษีบ้านกุดน้ำใส

3.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

4.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

5.ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน