แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์  ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่     ๒/ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 

/
2

วันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  ๒๕๖๕ นางอมรรัตน์         ไทยประสงค์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยเป็นการสร้าง MOU ระหว่างคณะครูกับผู้ปกครองเพื่อลูกๆนักเรียนร่วมมิตรทุกๆคน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์  ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่     ๒/ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 


          

วันจันทร์ ที่ ๓๑ เดือนตุลาคม  ๒๕๖๕ นางอมรรัตน์         ไทยประสงค์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยเป็นการสร้าง MOU ระหว่างคณะครูกับผู้ปกครองเพื่อลูกๆนักเรียนร่วมมิตรทุกๆคน