แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  2565 ณ โรงเรียนบ้านตลา(คำนายครุราษฎ์รังสรรค์) ระหว่างวันที่ 6-7  ตุลาคม  2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  2565 ณ โรงเรียนบ้านตลา(คำนายครุราษฎ์รังสรรค์) ระหว่างวันที่ 6-7  ตุลาคม  2565