แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ ที่จะปฏิบัติสิ้นปีงบประมาณ และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ ที่จะปฏิบัติสิ้นปีงบประมาณ และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566