แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา   ร่วมงานพิธีผูกข้อต่อแขนเลี้ยงส่งท่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง เพื่อไปรับตำแหน่งผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา   ร่วมงานพิธีผูกข้อต่อแขนเลี้ยงส่งท่าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง เพื่อไปรับตำแหน่งผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก