แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. รับมอบพันธุ์ปลา อาหารปลา และพันธุ์ผักจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 

2. คณะครูนำนักเรียนร่วมงานประเพณี บุญกฐินสามัคคี

3. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

1. มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565

 

 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. รับมอบพันธุ์ปลา อาหารปลา และพันธุ์ผักจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 

2. คณะครูนำนักเรียนร่วมงานประเพณี บุญกฐินสามัคคี

3. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

1. มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565