แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านนา จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายโฆสิทธิ์ ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นางแพรทอง ศิลา ผู้ใหญ่บ้านบ้านนา  และได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่มีจิตอาสา ช่วยให้งานสำเร็จ ลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ทางโรงเรียนบ้านนา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านนา จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายโฆสิทธิ์ ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นางแพรทอง ศิลา ผู้ใหญ่บ้านบ้านนา  และได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่มีจิตอาสา ช่วยให้งานสำเร็จ ลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ทางโรงเรียนบ้านนา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้