แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้มีการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้มีการประชุมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)