แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement:PA)ประจำปีงบประมาณ 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement:PA)ประจำปีงบประมาณ 2565