แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.รับมอบอุปกรณ์กีฬา

2.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดบ้านท่าศาลา

3.ร่วมกับชุมชนปรับพื้นบริเวณรอบ  โรงอาหาร และที่จอดรถนักเรียนโดย เทพื้นคอนกรีต  

4.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี  ประจำปี 2565 วัดยานนาวา 

5.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดบ้านโนนสง่า

6.รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต

/
2

-มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

-มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน  44 ทุน

/
3

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในการโอกาสสำเร็จการศึกษา 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.รับมอบอุปกรณ์กีฬา

2.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดบ้านท่าศาลา

3.ร่วมกับชุมชนปรับพื้นบริเวณรอบ  โรงอาหาร และที่จอดรถนักเรียนโดย เทพื้นคอนกรีต  

4.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี  ประจำปี 2565 วัดยานนาวา 

5.ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดบ้านโนนสง่า

6.รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต


          

-มอบทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

-มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน  44 ทุน


          

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในการโอกาสสำเร็จการศึกษา