แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์

/
2

ร่วมงานบุญกฐิน

/
3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์


          

ร่วมงานบุญกฐิน


          

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565