แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแจกเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (นักเรียนทุนเสมอภาค)  กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

/