แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.สันติ  สิงหาพรม ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.สันติ  สิงหาพรม ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล