แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่าน ผอ.ณัฐวัฒน์ รินลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
/
2
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก ในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎ์รังสรรค์)
/
หลักฐานอ้างอิง
          
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่าน ผอ.ณัฐวัฒน์ รินลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

          
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก ในระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎ์รังสรรค์)