แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ต้อนรับ นายอาวุธ  เป็นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

/
2

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
3

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ค่ายภาษาอังกฤษ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ต้อนรับ นายอาวุธ  เป็นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น


          

การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ค่ายภาษาอังกฤษ