แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานทั่วไป ตุลาคม 

/
2

บริหารงานบุคคล ตุลาคม 

/
3

งานวิชาการ  ตุลาคม 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานทั่วไป ตุลาคม 


          

บริหารงานบุคคล ตุลาคม 


          

งานวิชาการ  ตุลาคม