แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจอมแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายของสพฐ.ในปีงบประมาณ 2566 ข้อราชการต่าง ๆ    ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้อห่วงใยของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในความปลอดภัย    ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนให้ครูรับทราบและจัดทำบันทึกข้อตกลง รวมถึงงาน 4 ฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน      ของโรงเรียนต่อไป

/
2

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้มุ่งเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทยสืบไป

/
3

     ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประธานคณะกรรมการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วยนางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา ครูค.ศ.1 และนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 ได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ของนางสาวณัฐฎา สุนา ครูผู้ช่วย โดยได้มีการนำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

        โดยในการนี้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   และประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครูมืออาชีพและเพิ่มประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

/
4

ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(นักเรียนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมอบทุนดังกล่าวให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 3 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

/
5

ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นข้าราชการครูที่ดี

/
6

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นำโดยนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทาง การศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ รอบคัดเลือก 10 ทีม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ จัดกิจกรรมโดยสโมสรกีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน มีจริยาที่งดงามอันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีในสังคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจอมแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายของสพฐ.ในปีงบประมาณ 2566 ข้อราชการต่าง ๆ    ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมข้อห่วงใยของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในความปลอดภัย    ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนให้ครูรับทราบและจัดทำบันทึกข้อตกลง รวมถึงงาน 4 ฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน      ของโรงเรียนต่อไป


          

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้มุ่งเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทยสืบไป


          

     ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประธานคณะกรรมการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วยนางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา ครูค.ศ.1 และนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ 3 ได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ของนางสาวณัฐฎา สุนา ครูผู้ช่วย โดยได้มีการนำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

        โดยในการนี้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   และประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครูมืออาชีพและเพิ่มประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


          

ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จอมแก้ววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(นักเรียนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมอบทุนดังกล่าวให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 3 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท ณ โรงเรียนจอมแก้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


          

ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นข้าราชการครูที่ดี


          

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นำโดยนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทาง การศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ รอบคัดเลือก 10 ทีม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ จัดกิจกรรมโดยสโมสรกีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน มีจริยาที่งดงามอันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีในสังคม