แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2565  ของทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

/
2

เมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565  จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน จัดขึ้น ณ อาคารศรร โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

/
3

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และมอบนโยบายแก่คณะครูในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ซึ่งวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศรร โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2565  ของทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง


          

เมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565  จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน จัดขึ้น ณ อาคารศรร โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร


          

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และมอบนโยบายแก่คณะครูในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ซึ่งวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศรร โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร