แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
2

วันศุกร์ที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เดินทางไปส่ง คุณครูธวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  ตำแหน่ง ครู คศ.๑ เนื่องในโอกาสย้ายไปโรงเรียนบ้านนาเกาะ อำเภอ คอนสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจ

/
3

    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางปราณีต    ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)และผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับรองฯ นิมิต  ฤทธิ์ไธสงค์ พร้อมด้วยรองฯ ธิติวุฒิ นาคุณทรง  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2

/
4

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย

/
5

วันอังคารที่ ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ โรงเรียนได้นำการแสดงของนักเรียนชื่อชุด เปิดวงนางไห

/
6

วันพุธที่   ๙  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคึม

(สง่าประชาสรรค์)ได้ต้อนรับคุณครูอุไรวรรณ  พรามจร ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ซึ้งย้ายมาจากโรงเรียนขามสะแก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

/
7

       วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน  2565  นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) รักษาการประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกในนามตัวแทนผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขัยภูมิ เขต 3  1.นาย ไกรสร ชาติชนะ จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1  2.สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน และ 3.นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ จาก สพป.นครนายก   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
8

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
9

    วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้รับมอบหมายจากท่านประธานเครือข่ายเป็นตัวแทนในนามคณะผู้บริหาร  คณะครูเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์เดินทางไปส่ง ท่านรองฯนิมิตร    ฤทธิ์ไธสง    และท่านรองฯธิติวุฒิ นาคุณทรง ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

วันศุกร์ที่ ๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เดินทางไปส่ง คุณครูธวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  ตำแหน่ง ครู คศ.๑ เนื่องในโอกาสย้ายไปโรงเรียนบ้านนาเกาะ อำเภอ คอนสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจ


          

    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางปราณีต    ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)และผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับรองฯ นิมิต  ฤทธิ์ไธสงค์ พร้อมด้วยรองฯ ธิติวุฒิ นาคุณทรง  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2


          

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย


          

วันอังคารที่ ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตำบลโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ โรงเรียนได้นำการแสดงของนักเรียนชื่อชุด เปิดวงนางไห


          

วันพุธที่   ๙  พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคึม

(สง่าประชาสรรค์)ได้ต้อนรับคุณครูอุไรวรรณ  พรามจร ตำแหน่ง ครู คศ.๑ ซึ้งย้ายมาจากโรงเรียนขามสะแก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ


          

       วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน  2565  นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) รักษาการประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกในนามตัวแทนผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขัยภูมิ เขต 3  1.นาย ไกรสร ชาติชนะ จาก สพป.อุทัยธานี เขต 1  2.สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน และ 3.นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ จาก สพป.นครนายก   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

    วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้รับมอบหมายจากท่านประธานเครือข่ายเป็นตัวแทนในนามคณะผู้บริหาร  คณะครูเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์เดินทางไปส่ง ท่านรองฯนิมิตร    ฤทธิ์ไธสง    และท่านรองฯธิติวุฒิ นาคุณทรง ณ สพป.นครราชสีมา เขต 2