แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ยินดีต้อนรับ นายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ตามคำสั่ง ศธจ. ที่ ๕๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ยินดีต้อนรับ นายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ตามคำสั่ง ศธจ. ที่ ๕๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง