แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนปากจาบวิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565