แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีคณะกรรมการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีคณะกรรมการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้