แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานกิจกรรมประจำเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานกิจกรรมประจำเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม 2565