แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน