แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ลีกยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ,กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน และได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๕ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ลีกยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ,กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,กิจกรรมวันปิยมหาราช และกิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน และได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕