แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ

/
2

การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ครั้งที่  4  ประจำปีการศึกษา  2565  เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล 

/
3

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ


          

การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ครั้งที่  4  ประจำปีการศึกษา  2565  เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล 


          

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นอนุบาล