แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ห้วยสีมุมเกมส์” ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล โรงเรียนบ้านตาล นำโดย นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 

/
2

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านตาล นำโดย นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สู่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ห้วยสีมุมเกมส์” ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล โรงเรียนบ้านตาล นำโดย นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาล พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 


          

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านตาล นำโดย นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สู่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565