แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 11 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย เพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 11 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย เพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)