แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองกกสามัคคี โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา            ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน  เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกกสามัคคี  และในช่วงบ่าย นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี        ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและสั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

/
2

นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร             ทางการศึกษา ร่วมทอดกฐิน  ประจำปี 2565 ณ วัดหนองกก  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

/
3

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านบ้านหนองกก มาช่วยพัฒนา ปรับแต่งภูมิทัศน์ และทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองกกสามัคคี โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา            ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน  เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกกสามัคคี  และในช่วงบ่าย นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี        ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและสั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565


          

นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร             ทางการศึกษา ร่วมทอดกฐิน  ประจำปี 2565 ณ วัดหนองกก  ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 


          

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านบ้านหนองกก มาช่วยพัฒนา ปรับแต่งภูมิทัศน์ และทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565