แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

/
2

วันที่ 23 ตุลาคม 2565  "วันปิยมหาราช"

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


          

วันที่ 23 ตุลาคม 2565  "วันปิยมหาราช"