แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานช้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานช้อมูลสารสนเทศ (IRC) ประจำเดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร