แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้ประชุมคณะครู เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้พบปะพูดคุยกับลูกๆ นักเรียน

/
2

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแนะนำ ท่าน ผอ. สุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา และร่วมปรึกษา หารือ วางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

/
3

วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดสถานที่ เพื่อตอนรับกฐินพระราชทาน ณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
4

วันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา  นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดสถานที่ เพื่อเตรียมงานกฐิน ณ วัดทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
5

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอัมพวัน และร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้ประชุมคณะครู เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้พบปะพูดคุยกับลูกๆ นักเรียน


          

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแนะนำ ท่าน ผอ. สุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา และร่วมปรึกษา หารือ วางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน


          

วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดสถานที่ เพื่อตอนรับกฐินพระราชทาน ณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


          

วันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา  นำโดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดสถานที่ เพื่อเตรียมงานกฐิน ณ วัดทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


          

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์ แก้วเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอัมพวัน และร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดทองคำพิง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ