แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนหัวสระวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล "ห้วยสีมุมเกมส์" ประจำปี 2565

/
2

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

+7

2121

แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

/
3

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

/
4

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

/
5

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล "ห้วยสีมุมเกมส์" ประจำปี 2565


          

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

+7

2121

แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์


          

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565


          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565


          

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565