แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากกองทุน กสศ. นักเรียนกลุ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

/
2

- ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ

/
3

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวสระวิทยา

/
4

- กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  ณ วัดสำราญ บ้านกุ่ม ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

/
5

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านออก เขียนได้ และการคิดคำนวณ (Learning Loss)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากกองทุน กสศ. นักเรียนกลุ่มใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565


          

- ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสู่ครูมืออาชีพ


          

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหัวสระวิทยา


          

- กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕  ณ วัดสำราญ บ้านกุ่ม ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ


          

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านออก เขียนได้ และการคิดคำนวณ (Learning Loss)