แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน

/
2

 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

/
3

ดำเนินการมอบเงินนักเรียนทุนเสมอภาคและปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

/
4

สอบปลายภาค และประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่  1

 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน


          

 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565


          

ดำเนินการมอบเงินนักเรียนทุนเสมอภาคและปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕


          

สอบปลายภาค และประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่  1

 ปีการศึกษา 2565