แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565