แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนโป่งขุนเพชร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการนายทศพล  สมขุนทด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โป่งขุนเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา  2565  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองบัวระเหว และชาวบ้าน ร่วมในพิธีในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนโป่งขุนเพชร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการนายทศพล  สมขุนทด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โป่งขุนเพชรเกมส์ ประจำปีการศึกษา  2565  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองบัวระเหว และชาวบ้าน ร่วมในพิธีในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย