แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ ๕-๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาว เสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และหน่วยงาน ภายนอก ร่วมกิจกรรม       การแข่งขันกีฬาภายใน “วังตะเฆ่เกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
2

เมื่อวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน        ณ สนามลานจอดรถโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
3

เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชัยนันท์ จันทร์โฉม นางสาวณัฐฐาพัชร์ บรรจมาตย์ และ นางสาววิชชุดา     ศรีมาชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการประเมิน นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ นายสายทอง     แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ และนางชลีญา โสภามี ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ กรรมการ ณ ห้องประชุม          อาคารบัวสวรรค์

/
4

เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน    นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนกองทุน     เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ใต้ถุนอาคาร ICT โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
5

เมื่อวันที่ ๓-๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และสอบกลางปีให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ

/
6

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมวางแผน เตรียมความพร้อม มอบหมายงานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
7

เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร  วังตะเฆ่ จัดกิจกรรมปูพรมตรวจสารเสพติดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีกลุ่มเสี่ยง      ต่อการใช้สารเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ.         ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ ๕-๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาว เสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ และหน่วยงาน ภายนอก ร่วมกิจกรรม       การแข่งขันกีฬาภายใน “วังตะเฆ่เกมส์” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน        ณ สนามลานจอดรถโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชัยนันท์ จันทร์โฉม นางสาวณัฐฐาพัชร์ บรรจมาตย์ และ นางสาววิชชุดา     ศรีมาชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการประเมิน นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ นายสายทอง     แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ และนางชลีญา โสภามี ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ กรรมการ ณ ห้องประชุม          อาคารบัวสวรรค์


          

เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน    นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนกองทุน     เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ใต้ถุนอาคาร ICT โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๓-๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และสอบกลางปีให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ


          

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประชุมวางแผน เตรียมความพร้อม มอบหมายงานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่


          

เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดย นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร  วังตะเฆ่ จัดกิจกรรมปูพรมตรวจสารเสพติดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีกลุ่มเสี่ยง      ต่อการใช้สารเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ.         ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่