แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยนายภูริช  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ พร้อมนายพิภัช  พรมอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ โดยนายภูริช  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ พร้อมนายพิภัช  พรมอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้