แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหัวสะพานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 สี คือ สีเหลือง กับสีชมพู พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นประธานในพิธี นอกจากการแข่งขันกีฬานักเรียนแล้ว ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กับชุมชนบ้านหัวสะพาน /
หลักฐานอ้างอิง
          วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหัวสะพานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 สี คือ สีเหลือง กับสีชมพู พิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นประธานในพิธี นอกจากการแข่งขันกีฬานักเรียนแล้ว ครูและบุคลากรโรงเรียนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กับชุมชนบ้านหัวสะพาน