แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนตุลาคม 

/
2

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และหน้าอาคารเตรียมพร้อเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
3

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวันและดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนตุลาคม 


          

คณะครูร่วมกันทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และหน้าอาคารเตรียมพร้อเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565