แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ

/
2

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานการบริหารงานงบประมาณ

/
4

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานการบริหารงานวิชาการ


          

แบบรายงานการบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานการบริหารงานงบประมาณ


          

แบบรายงานการบริหารงานทั่วไป