แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบทุนเสมอภาค ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนสหกรณ์ป่าไม้

/
2

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

/
3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบทุนเสมอภาค ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทุนสหกรณ์ป่าไม้


          

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565


          

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565