แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ระหว่างวันที่  4-5 ตุลาคม 2565

/
2

ร่วมอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลหนองบัวระเหว วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

ระหว่างวันที่  4-5 ตุลาคม 2565


          

ร่วมอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลหนองบัวระเหว วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖๕