แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทำบุญวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕

/
2

วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๕

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว

/
3

วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผอ.ประสิทธิ์ ศรีชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร พร้อมด้วยคุณครูชญาดา ศรีชัย มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

/
4

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยภาคเรียนนี้นักเรียนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นบรรยากาศการเรียนีู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทำบุญวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๕


          

วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๕

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว


          

วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผอ.ประสิทธิ์ ศรีชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร พร้อมด้วยคุณครูชญาดา ศรีชัย มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ทางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


          

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยภาคเรียนนี้นักเรียนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นบรรยากาศการเรียนีู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน