แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมออกค่ายจากกลุ่มปันรักให้น้องปีที่ 8

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมออกค่ายจากกลุ่มปันรักให้น้องปีที่ 8