แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

/
2

แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


          

แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย